Co en Privacy

 Als CO professionals de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.

CO professionals vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, kandidaten, interimmers, werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die per 25 mei 2018 door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

CO professionals BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53559428 en is gevestigd te Assendelft aan de Ochtendgloed 3.

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u gebruik maakt van onze dienstverlening, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen tijdens een gesprek met uw (directe of indirecte) collega of andere zakelijke relatie. Ook kunnen wij uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (waaronder Linkedin.com) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening.

CO professionals verzamelt en verwerkt persoonlijke- en zakelijke gegevens ten behoeve van:

de uitvoering van onze dienstverlening: CO professionals biedt diensten aan, c.q. wordt ingeschakeld, als intermediair, in die zin dat wij contracten beheren voor opdrachtgevers die professionals inlenen, professionals bemiddelen en inzetten bij een opdrachtgever en payrolling;

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • voor de beoordeling van de geschiktheid, de beschikbaarheid en de bemiddeling van kandidaten naar een opdracht of dienstbetrekking, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media etc.;
 • in het kader van een (mogelijke) overeenkomst, voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst (van opdracht);
 • ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre- employment screening, uitsluitend na uw akkoord;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van
 • interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • kwaliteitsdoeleinden zoals eventuele certificering;
 • voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

De belangrijkste persoonsgegevens die wij opslaan en bewerken zijn:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • In geval van salarisadministratie: Burgerservicenummer (BSN)
 • uw eventuele publiekelijke LinkedIn profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens;
 • informatie n.a.v. het inwinnen van de door u aan CO professionals verstrekte referenties;
 • relevante ondernemingsgegevens.

CO professionals zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn in haar dienstverlening. Wel kan CO professionals uw persoonsgegevens delen met groepsentiteiten, haar opdrachtgevers (in enkele gevallen buiten Nederland, maar binnen de EU en slechts in zeer bijzondere gevallen en alleen na uw expliciete toestemming ook buiten de EU), haar onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens CO professionals diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en andere zakelijke relaties die relevant zijn voor het dienstverlening alsmede in gevallen waarin CO professionals hiertoe wettelijk wordt verplicht.

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties/ opdrachtgevers zijn:

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) worden door CO professionals ook verzamelt en gebruikt. CO professionals verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken (wensen te) doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

CO professionals kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin CO professionals hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.

CO professionals heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw privacyrechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal CO professionals handelen conform de wet WBP voorschrijft.

Op onze website www.CO professionals.nl worden enkel third-party "tracking cookies" toegepast. Voor het inloggen en bijwerken van uw gegevens wordt een sessie cookie toegepast ten behoeve van effectiviteit en de kwaliteit van de website. Deze "cookies" doen geen inbreuk op uw privacy.

CO professionals behoudt zich het recht om dit privacy statement aan te passen. U kunt deze wijzigingen volgen via de website.

Uw rechten

Indien u gegevens wilt wijzigen of verwijderen, of indien u niet meer gebruik wenst te maken van de dienstverlening van CO professionals, dan kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen aan uw contactpersoon bij CO professionals aan info@coprofessionals.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij in deze kopie uw burgerservicenummer zwart is gemaakt ter bescherming van uw privacy. CO professionals zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.